Oer de foarstelling, Roversguod

24 januari 2017

Harmonie Weidum laat kinderen kennismaken met muziek én interactief theater!

Een Friestalige, muzikale poppenvoorstelling; dát is Rôversguod. De poppenvoorstelling is geschikt voor kinderen in de basisschoolleeftijd en zal ook zeker de volwassen begeleiders aanspreken. Het script van Tjerk Kooistra is gebaseerd op het nieuwe kinderboek Rôversguod, en neemt jong en oud mee in het avontuur van Fekke en zijn roeken.
Het jeugdige B-orkest van muziekvereniging Harmonie Weidum speelt speciaal door Ria Fennema gecomponeerde muziek en brengt iedereen sfeervol samen rond de verteller en de aansprekende poppen.

Oer it ferhaal:
Kakarafrrr, Kakarafrrr... Mei it swit op ‘e holle sjit ik oerein. Wêr bin ik? Wat is it tsjuster. Myn hannen sykje yn ‘e djipswarte leechte om in werkenningspunt.
Fekke wit net wat er meimakket as er op Fjildster Utbuorren ûntdekt dat ien fan de swarte roeken op ‘t hiem prate kin. De stammerjende (in ferfelend kwaaltsje wêr’t er al sûnt it ferstjerren fan mem lêst fan hat) jonge wegeret de fûgel op syn wurd te leauwen en set it bist stiekem efternei de bosk yn.

Leeuwarder Courant: "Nieuw boek, nieuwe poppen, nieuwe muziek: Weidum is dol op primeurs. De jeugd van muziekvereniging Harmonie presenteert voor het eerst een eigen voorstelling: Rôversguod."

Friesch Dagblad: "Het jeugdorkest van fanfare Harmonie Weidum trekt er de komende tijd op uit met een Friestalige poppenvoorstelling. Rôversguod is een muzikale show voor en door kinderen."

De voorstelling is in februari te zien in het dorpshuis van Weidum:
11 februari 2017 13:30
11 ferbuari 2017 20:00
12 februari 2017 15:00

KAARTEN: www.harmonieweidum.nl/bestel-kaarten

Rôversguod, de muzikale poppefoarstelling wurdt mei mooglik makke troch de stipe fan ferskate bedriuwen en fûnsen.
Us tank giet út nei:
Provinsje Fryslân Studio Haaima Vera Damhuis Studio Smids HD Studio Patrick Kramer Studio Roscher Van Balen Boekhoudburo De Boer Melktechniek Timmerbedrijf Wynia Lyts Kanaän PDF-Grafie BC Weidum Frisiantiles Wiersma Tenten en Catering Douwe Kalma Stichting Gemeente Littenseradiel Rabobank Feitsma Fûns Ritske Boelema Gasthuis Arjen Witteveenfonds Boersma Adema Stichting en de Lammert Koopmans Stichting

 
 

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring