Leden Fanfare

Aaltsje
Annemiek
Beitske
Coby
Corina
Dicky
Doutsen
Eelke
Eize
Ereleden
Fedde
Gerbrich
Ingrid
Jan
Janet
Janneke
Jeltsje
Jildou
Johanna
Klaes
Maaike
Marijke
Martha
Nynke
Pyke
Pytrik
Ruurdtje
Sepkje
Stefanie
Sybren
Wietske
Wouter
Yme

Leden Malletband

Albert
Anke
Boukje
Feikje
Helena
Jacob
Jan
Johan
Laurens
Leon
Maureen
Patricia
Sytse
Theo
Yme

Leerlingen Malletband

Berend
Jort
Thiemen
Yme

Leerlingen Fanfare

Aaltsje
Bente
Doutsen
Fedde
Janet
Jokelien
Jimte
Kiki
Julika
Lisa
Lonneke
Nynke
Remmelt
Rimmer

Lid worden

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Vul dan onderstaan formulier in.

*
*
 
 

 

 


Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring