Leden Fanfare

Aaltsje
Annemiek
Aukje
Beitske
Coby
Corina
Dicky
Doutsen
Eelke
Eize
Fedde
Gerbrich
Grietje
Ingrid
Jan
Janet
Janneke
Jeltsje
Jildou
Johanna
Klaes
Maaike
Marijke
Nynke
Pyke
Pytrik
Sepkje
Stefanie
Sybren
Wietske
Yme

Leden Malletband

Albert
Anke
Boukje
Feikje
Helena
Jacob
Jan
Johan
Laurens
Patricia
Theo
Yme

Leerlingen Malletband

Ayso
Piter
Tjalling
Wietse
Willem
Yme

Ereleden

Jan Nauta (Stiens)
Jan van Dijk (Weidum), 2018
Siebolt Dijkstra (Mantgum)
Wiep de Ruiter (Wytgaard)
Wietske Wiersma (Ljouwert), 2018

Leerlingen Fanfare

Dicky
Eke
Aaltsje
Bente
Doutsen
Fedde
Janet
Jokelien
Jimte
Kiki
Lisa
Lonneke
Nynke
Remmelt
Rimmer

Lid worden

Wilt u lid worden van onze vereniging?
Vul dan onderstaan formulier in.

*
*
 
 

 

 


Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring