Ynblaze - Tryater & Harmonie Weidum

Foto's: PDF-Grafie

Tryater maakt Ynblaze samen met zeven korpsen in Fryslân. Een unieke samenwerking tussen lokale amateur-muziekverenigingen en Tryater. Ynblaze is het eerste deel van Tryaters Fanfare-drieluik. 

In bysûnder wurd fan tank oan Tryater dy’t dit unike projekt sa moai, belutsen en weardich opset hat. Moaier koe einlings net!
Brecht, Tamara, Guido en it fierdere team namen de toutsjes yn hannen en stjoerden ús nei in pracht rige fan 3 folslein útferkochte foarstellings; tanke-tankewol!


Harmonie Weidum 125 jier jong

Foto's: PDF-Grafie

Harmonie Weidum 125 jier oan | De latte jier op jier heger!Hennie de Heks 2022

Foto's: Piet DoumaJubilarissen 2020

Foto's: Patrick KramerWe binne wer los!

Foto's: Ferskaat

De earste repetysjes en lessen dy't opstarten wurde yn/nei de koroanakrisis.Keningsdei 2020

Foto's: PDF-Grafie

Leve de Koning, Hoezee! Hoezee! Hoezee! 

It Wilhelmus waard 27 april om 10:00 spile foar de bewenners fan Nij Dekama.Nij Dekama - Ferdivedaasje

Foto's: PDF-Grafie

Nije foarskriften om it Coronafirus ôf te remjen setten yn Weidum earst de skoalle en dêrnei it sosjale libben op slot en net folle letter kaam it berjocht dat Nij Dekama op oantrún fan de oerheid de doarren ticht die foar famylje, besikers en frijwilligers fan bûten.

Snein 22 maart kaam in part fan Harmonie Weidum del, dy’t oan alle siden fan Nij Dekama harren hearre lieten mei ûnder oare de bekende mars Fresena en it Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben fan Joost Nuissl út 1975.100 jier radio - Idzerda

Foto's: Piet Douma

Buro De Vries (Geartsje de Vries, Omrop Fryslân) wie op besite yn it doarpshûs fan Weidum, om it libben en wurk fan Hans Henricus Schotanus à Steringa Idzerda te betinken. Kommende woansdei is it nammentlik 100 jier lyn dat de berne Weidumer as alderearste fan 'e wrâld in kommersjele radio-útstjoering de ether yn slingere.
Hanso, syn ropnamme, wie in technysk man mei in grutte ynteresse yn ferskate stjoertechniken.

 Muzykdei! 2019

Foto's: PDF-Grafie

In dei grôtfol muzyk!Frijwilliger fan 't Jier

Foto's: Piet DoumaOFSF

Foto's: Piet Douma

Oare Fyzje Sjongfestival - Harmonie Weidum & Friends

Ljocht: Patrick Kramer
Lûd: Harry Zwerver
Stagemaster: Wouter Bouma
Begelieding: Wikje Kooijmans
Foto's: Piet Douma

Presentaasje: 
Tialde Ploegh & Wybo Smids
Artysten: 
Anke Boersma, John Boonstra, Ali de Vries, Petra Ottema, Jannie van der Veen, Lucy Brouwer, Anton Wijnstra, Ait Jan Bouma, Marieke Wijnstra, Robbie van Dijk, Dieuwke de Haan, Marineke van der Zijpp, Remmelt Bossema, Nienke Haima, Kees Klip, Saskia Kuitert, Lucinda Weijer, Wiepkje Castelein, Ruurdtje & Wigle, Grietje & Marten! 
Kommisje: 
Patrick, Yme, Leon, Albert, Jacob, Sepkje, Annemiek, Ingrid & Klaes.
U.l.f.: 
Ria Fennema & Johannes Terpstra

Mei tank oan:
Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur, Bou- en restauraasjebedriuw S.D. van der Vegt, Theater Techniek Transport, Studio Smids, Doarpshûs Weidum, Patrick Kramer Lightning Designer, Vedt, DansWil, Janneke de Boer Tekst & Kommunikaasje, PDF-Grafie, Stichting Siebolt Foundation, Gemeente Ljouwert, Fonds Bolsward-Dronrijp (1993), Lammert Koopmans Stichting, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis, Poiesz Supermarkten, de cassieres, de barminsken, it Mate-aksje-team & de o sa dierbere Mate-ploech.Bangmapartij 2019

Foto's: Henk BootsmaDOKpop '19

Foto's: Piet Douma

DOKpop.
it alderearste wachtkeamerfestival fan ‘e wrâld

Zaterdag 26 januari 2019 speelden wij samen met andere (Weidumer) artiesten op DOKpop!
DOKpop was het Weidumer afscheidskado voor Gisi en Luit Jan Lukkes. De optredens in de woonkamer, in de garage, op zolder en in de voormalige spreekkamer waren zeer geslaagd én memorabel!
Foto’s: Piet DoumaSimmerkonsert 2018

Foto's: Piet DoumaBaarder merke

Foto's: Baarder merkeGouden Spiker Festival 2018

Foto's: Ferskaat

De útslach:

2de priis solo Ruurdtje Anema

3de priis ferplichte wurk

2de priis oer it algemien (overall) fan de 4e divyzjeFestival concours Drachten

Foto's: Amarins BroersmaGreidehert

Foto's: Divers

Greidehert is in muzikale filmfertelling oer Littenseradiel. Lit jo meislepe op de prachtige muzyk (in arranzjemint fan Jorrit Laverman) en genietsje fan de bylden fan sfearen, minsken en it lânskip fan Littenseradiel. Wybo Smids en Tjerk Kooistra hawwe tekene foar it idee en de útfiering.

Korps spilet live

Alle besikers sjogge in spesjale film oer Littenseradiel. Tagelyk mei de film spilet der live in orkest, dat bestiet út muzikanten en leden fan korpsen út Littenseradiel. Sintraal steane 29 gesichten, út elk doarp ien. Fan âld oant jong, fan ‘ymport’ oant hikke en tein, fan it lânskip oant en mei it ferieningslibben. Alles wat it plattelân fan Littenseradiel sa gewoan en tagelyk sa bysûnder makket.

Spyldata en plak

De foarstellingen wurde spile yn De Helling yn Winsum.

Spyldata binne:
9 desimber, 20.30 oere
10 desimber, 14.00 oere
15 desimber, 20.30 oere
16 desimber, 20.30 oere

Greidehert is útferkocht!

Bron: www.greidehert.nl en foto's fan Piet Douma.Rik Mol & Harmonie Weidum

Foto's: Divers

Sneon in prachtich konsert hân yn 'e tsjerke fan Bears mei trompettist Rik Mol.

Martijn Oostra naam ôfskied en joech syn (dirigear)stokje troch oan Johannes Terpstra.
Martijn bedankt foar de fijne gearwurking en Johannes Wolkom!

 


Slagwerkdag oktober 2017
Birds&Brass 24-06-2017

Foto's: Piet Douma

CityProms - Birds & Brass 🎺

Broken Brass Ensemble + Samenwerkende Muziekverenigingen Leeuwarden (SML)Frijwilliger fan 't jier 2017

Foto's: PDF-grafie

Harm Hallema krige fan ‘e moarn, Pinkstermoandei, in wiere aubade en dat hie Harm nét ferwachtte. Harm set him al jierren en jierren belangeleas yn foar Weidum, it Weidumer doarpshûs en Harmonie Weidum yn ’t bysûnder. Spile Harm eartiids noch de bekkens, it ambyld en de grutte trom, doedestiids hie Harm de kofje ek altyd klear yn it skoft fan ús repetysje. Tsjintwurdich soarget Harm derfoar dat uze kranten (foar de fliber…) kreas bewarre wurde en as âld papier wer in ynkomste is foar de gimmestykferiening. No ja, sa kinne wy noch wol eefkes troch gean: Al mei al is Harm al hiel lang, hiel warber yn en foar Weidum: Harm Bedankt! Harm: ‘Je soene der wiete eagen fan krije… Mar dat dogge wy net!’ Boppedat is Harm hjoed ek nochris jierdei, hy is hjoed 80 wurden. fan herte lokwinske! In spesjaal betankje oan Sabine en Jellie, foar it fersoargjen fan de karre fol mei lekker iten en drinken!

Foto's: pdf-grafie.nl

 Birds&Brass

Foto's: Rene den Engelsman

10 juny 2017 | Birds&Brass | Feest der Verandering  | Broken Brass Ensemble | SML | Skylge | Ofskie Joop Mulder | Oerol | LF2018 | Foto's René den EngelsmanSkoalleprojekt!


Skoalleprojekt!

Muzyk makket bern slimmer en sosjaler; Us skoalleprojekt, ûnder lieding fan Andries Kramer, is los op de skoallen fan Mantgum en Jorwert.

De bern fine it prachtich!Roversguod (febrewaris 2017)

Foto's: Piet Douma

Mei grutte tank oan:

B-orkest Harmonie Weidum, Ria Fennema, Baukje Hiemstra, Patrick Kramer, Wouter Bouma, Hessie Rozenberg-Douma, Jan Tiede Bouma, Jeltsje Kramer-Tamminga, Pyke Kramer, Sepkje Van der Vegt-Tamminga, Feikje van der Vegt, Corina Punter-Posthumus, Beitske Boersma, Marijke Dijkstra, Helena van der Wal, Boukje de Boer, Tjerk Kooistra, Jan Stulp, Wybo Smids, Piet Douma, Ruurdtje Anema, Annemiek Schuurman & Sybren van der Heide.

En in grut applaus foar:
Provinsje Fryslân Studio Haaima Vera Damhuis Studio Smids HD Studio Patrick Kramer Studio Roscher Van Balen Boekhoudburo De Boer Melktechniek Timmerbedrijf Wynia Lyts Kanaän PDF-Grafie BC Weidum Frisiantiles Wiersma Tenten en Catering Douwe Kalma Stichting Gemeente Littenseradiel Doarpshûs Weidum Rabobank Feitsma Fûns Ritske Boelema Gasthuis Arjen Witteveenfonds Boersma Adema Stichting en de Lammert Koopmans Stichting

(ynkoarten binne alle foto's te finen op www.harmonieweidum.nl)Play-in Littenseradiel 2016
Frijwilliger fan 't jier 2016

Foto's: Piet Douma

Sa as jim witte, geane wy sûnt in tal jierren op Pinkstermoandei op besite by in man of frou dy't op frijwillige basis in protte betsjut foar Weidum en Harmonie Weidum yn it bysûnder. Wiene yn eardere jierren Wybo, Sjoerd, Ait Jan en Patrick oan bar, yn 2016 waard dizze eare takend oan Klaas Rodenhuis.

Klaas is al sûnt jierren belutsen by Harmonie Weidum en soarget bygelyks foar it ferfier fan ynstruminten fan en nei concoursen of stúdzjewykeinen, hy is mei Weidum Slaat Troch de rjochterhân fan Wybo en draait syn hân net om foar it tappen fan pilskes op it Memories of a Nightclub konsert. 

"Ik bin oars sa fan it hie net hoegd, mar ik fyn dit toch wol hiel moai, hear!" sei Klaas mei de hannen yn 'e loft doe't Harmonie Weidum by him thús op 'e stoepe stie.

Klaas, bedankt foar dyn ynset!

 Jubileumconcert 't Franeker Akkoord

Foto's: Piet Douma

Dûbelkonsert manljuskoar 't Franeker Akkoord en saksofoankwartet Saxmonie ûnder lieding fan Ria Fennema en begelaat troch Jan Stulp op piano.Voorspeelmiddag
Memories of a nightclub

Foto's: Piet DoumaFestival Schiermonnikoog
Slagwerkfestival Elburg
Try-out concert
Ofskie Jan Geert Nagel 28 septimber 2014
Benefiet'S'concert

Foto's: www.pdf-grafie.nl

Noch oan it bykommen fan de moaie, waarme jûn juster. Pikefel fan de ynset fan Tjerk de Boer en Jort van Zutphen. Laitsje om Freddie's anekdoates en opnij pikefel doe 't Jeltsje Kramer-Tamminga it wurd naam. 

Ik wie oandien. Fan myn teannen oant myn krún. It wie moai, it wie goed. Wy winskje ús trije fytsters (Laura Cook, Sepkje Tamminga-van der Vegt en Jeltsje) alle goeds ta yn har tariedings en de klim nei boppen!

De foto's fertelle it ferhaal fierder wol.Weidum Slaat Troch 2010
Valentijnsconcert 2011

Foto's: www.pdf-grafie.nl

De earste edysje fan ús Valentijnsconcert, doedestiids ûnder lieding fan Reimer Jan Rondaan.Koperdieven


“Koperdieven” is in fryske film fan Studio Smids, mei muzyk fan de fanfare fan Weidum.In soarte fan filmfare. De klanken fan de fanfare en de bylden fan StudioSmids nimme jo mei op aventoer…..Impressie

Foto's: Divers

Ben jij geïnteresseerd in onze vereniging? Misschien voor optocht tijdens het dorpsfeest, het jubileumfeest van je ouders, een kindervoorstelling in je theater of juist als lid? Kijk eens tussen de foto's en laat je inspireren door dit enthousiaste gezelschap. 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring