Frijwilliger fan 't jier 2015

3 april 2015

It is hast wer safier!

Wa wurdt ús frijwilliger fan 't jier yn 2015?

Frijwilliger fan 't jier 2014: Ait Jan Bouma
Frijwilliger fan ’t jier 2013: Sjoerd van der Vegt 
Frijwilliger fan ’t jier 2012: Wybo Smids

Dyn stim telt!

Wa moat neffens dy dit jier yn it sintsje set wurde? Wa fertsjinnet in aubade, wa fertsjinnet in útwreidsk moarnsiten en wa fertsjinnet it om ris stevich bedankt te wurden?

Wa set him/har altyd belangeleas yn foar Weidum yn it algemien en Harmonie Weidum yn it bysûnder?

Mail dyn tip nei jannekedeboer1@hotmail.com of stjoer in PB nei Harmonie Weidum op Facebook!

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring