Benefiet 'S' concert, the day after.

23 november 2014

Noch oan it bykommen fan de moaie, waarme jûn juster. Pikefel fan de ynset fan Tjerk de Boer en Jort van Zutphen. Laitsje om Freddie's anekdoates en opnij pikefel doe 't Jeltsje Kramer-Tamminga it wurd naam. 

Ik wie oandien. Fan myn teannen oant myn krún. It wie moai, it wie goed. Wy winskje ús trije fytsters (Laura Cook, Sepkje Tamminga-van der Vegt en Jeltsje) alle goeds ta yn har tariedings en de klim nei boppen!

De foto's fertelle it ferhaal fierder wol.

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring