Hennie de Heks | Giet út har bol!

4 oktober 2022

In muzikale foarstelling foar jong en âld. Wêr nimt se ús dizze kear mei nei ta en wat sjocht se yn har glêzen bol?

Dit bysûndere konsert is in gearwurking fan Wiepkje Castelein as Hennie de heks + Harmonie Weidum e.o. ûnder lieding fan Ria Fennema mei spesjale gastspiler fan it NNO op hoorn Hanna Guirten.

Tagong €6,- per bern
€12,- per folwoeksene

Bestel kaarten

Dizze foarstelling wurdt mei mooglik makke mei tank oan Gemeente Leeuwarden, Provinsje Fryslân, Douwe Kalma Stichting, Feitsma Fûns, Arjen Witteveen Fûns, Ritske Boelema Gasthuis, Boersma Adema Stichting, P.W. Janssen’s Friesche Stichting, Het Nieuwe Stads Weeshuis, Fonds Bolsward Dronrijp, Old Burger Weeshuis, Prins Berhard Cultuurfonds, Stichting Siebolt Foudation, Feriening Greidhoeke Fûns, Stichting Allardsoog en Doarpsbudzjet Weidum. TIGE TANK!

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring