Oardelmeter barbecue

15 juli 2020

Sneon 11 july hiene wy as muzykferiening Harmonie Weidum e.o. ús barbecue op it hearlike bûtenterras fan Doarpshûs Weidum. Nei't ús feriening earst folslein stillei, doe online oan 'e slach koe en folle letter yn it echt wer repetearje mocht, woene wy as muzikanten dit aparte koroanaseizoen wol hiel graach mei ús allen ôfslute. Mei tank oan Wiersma Tenten & Catering en it doarpshûs koe dit ek. At alles goed gean bliuwt, wat koroana oanbelanget, sille wy 17 augustus wer los. 
Foar it nije seizoen binne der noch gjin plannen; it Jorwerter Iepenloftspul giet net troch, de Mooie Zondag yn Ljouwert net en ek Hennie de Heks komt te ferfallen. Hasto in leuke tip foar de feriening om ús muzikaal út te daagjen, hearre te litten of oars wat? Lit it ús dan witte fia info@harmonieweidum.nl!

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring