Nieuw binnen!

19 mei 2020

Mei grutte tank oan it Rabobank Coöperatiefonds, Stichting Siebolt Foundation, Stichting Casterenhoeve en it Prins Bernhard Cultuurfonds koene wy ôfrûne wike it 1ste eksimplaar fan de searje nije bugels yn hannen nimme!
Spitigernôch binne de oare glinsterjende bugels troch de lockdown yn Frankryk noch net arrivearre, mar ek dy litte wy jim ynkoarten graach sjen. Johanna en skylk ek Beitske, Nynke en Marijke; in protte sukses tawinske mei dizze pracht ynstruminten!

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring