POIESZ Jeugd Sponsor Actie 2020

4 februari 2020

Yes! Ek dit jier dogge wy mei!
Dit jier sparje wy foar nije skoalmuzykynstruminten foar de rom 300 learlingen fan De Fôlefinne, De Pikeloer, De Gielguorde, it Dûbelspan en it Pertoer! 
 
Munten kinne fan moandei ôf yn de ferskate kokers by Poiesz Mantgum óf jou se oan ien fan ús leden 🙏🏼
Aaltsje, Annemiek, Anke, Albert, Aukje, Ayso, Bauke, Bente, Boukje, Beitske, Coby, Corina, Dicky, Doutsen, Eelke, Eke, Eize, Fedde, Gerbrich, Grietje, Helena, Hidde, Ingrid, Ivo, Jacob, Jan, Jan, Janet, Jelte, Jeltsje, Jildou, Jimte, Johan, Johanna, Jokelien, Kas, Klaes, Kiki, Laurens, Lisa, Lonneke, Maaike, Marijke, Maud, Nynke, Patricia, Patrick, Piter, Pyke, Pytrik, Remmelt, Sepkje, Stefanie, Stein, Silas, Siske, Sybren, Theo, Tjalling, Wende, Wietse, Wietske, Willem, Yme, Ytsje & Janneke.

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring