Mate-nijs 01 | Harmonie Weidum e.o. 1898

13 september 2019

Wy wolle ús mateploech Maat fan `e Muzyk graach op 'e hichte hâlde oer wat ús dwaande hâldt: Dêrom krigen de measte Maten hjoed it alderearste Mate-nijs ever, besoarge troch in digitale do.
Wolsto ek as earste op `e hichte wêze fan ús nijsgjirrige nijs? 
Draachsto muzykedukaasje in warm hert ta?
Fynst it ek gesellich at 'it korps' troch de buorren rint?
Wurd Maat!
Alle ynfo fynst hjirre, of jou dy op troch info@harmonieweidum.nl in mailtsje te stjoeren.

PS. Maten dy't gjin mail hân hawwe; jim post wurdt noch delbrocht.

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring