Einutslach Club van het Jaar 2019

20 juni 2019

Mei de hertlike lokwinsken oan BC Triple ThreaT Haarlem en Musicalvereniging Music All Enschede!
Dizze beide ferienings hawwe de titel Club van het Jaar 2019 wûn, prachtich fansels!
💙
Wy hawwe in hiele bulte wille hân yn dit trajekt en binne o sa wiis mei ús eigen titel #clubvanhetjaarLjouwert en #clubvanhetjaarFryslân 2019! Tank foar al jim stipe & stimmen, tank ek organisaasje en oare provinsjewinners; wy geane 'moedig voorwaarts' en hawwe al in hiele bulte plannen klearlizzen!
 
 

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring