#OFSF do wiedest te gek!

14 mei 2019

Mei twa folslein útferkochte foarstellings, in dolentûsjast publyk, fantastyske acts en in hiele bulte wille hawwe wy it #OFSF wykein nei alle tefredenheid ôfsletten.
Folle wurden hoege wy oan it spektakel miskien net mear smoarch te meitsjen: De foto’s en de reaksjes sprekke foar harsels.
It wie magysk, it wie fantastysk, it wie unyk, it wie it perfekte Oare Fyzje Sjongfestival!

“Klasse dat de Harmonie de #hafabra elts jier wer nije ympulsen jouwt. ‘Út de comfort zone.’ Dat is ynspirearjend!”

“Wat in prachtige foarstelling.. top.. wy foenen it geweldig!!!”

“Ik fûn jim écht GE-WEL-DICH 😍😇😂👍”

“In geweldige jûn. We ha genoaten.🎼🥁🎷🎺🎸🎤🎹”

“Geweldig wiekein! Wat een club, wat een vrijwilligers en wat een doarp! 👏”

“Wat in màchtich wykein!! Bedankt Harmonie Weidum foar dizze ûnferjitlike belibbenis!!”

“Wie in moai memmedei kado foar my. Ik ha genoaten ❤.”

It Oare Fyzje Sjongfestival waard mei mooglik makke troch:
Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur, Bou- en restauraasjebedriuw S.D. van der Vegt, Theater Techniek Transport, Studio Smids, Doarpshûs Weidum, Patrick Kramer Lightning Designer, Vedt, DansWil, Janneke de Boer Tekst & Kommunikaasje, PDF-Grafie, Stichting Siebolt Foundation, Gemeente Ljouwert, Fonds Bolsward-Dronrijp (1993), Lammert Koopmans Stichting, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis & Poiesz Supermarkten.
Bedankt!

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring