OFSF Ăștferkocht

7 mei 2019

De foarstellings fan sneon 11e & snein 12e maaie binne útferkocht. Fiskest achter it net? Mar wolst wol graach hinne? Stjoer dan in mailtsje nei ynfo@jannekedeboer.frl en we sette dy op de reservelist, miskien kinne wy noch wat foar dy betsjutte át der kaarten frijkomme...
Spitigernôch is fol nammentlik écht fol by it Oare Fyzje Sjongfestival.

It Oare Fyzje Sjongfestival wurdt mei mooglik makke troch:
Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur, Bou- en restauraasjebedriuw S.D. van der Vegt, Theater Techniek Transport, Studio Smids, HD Studio, Doarpshûs Weidum, Sjongerij Weidum, Patrick Kramer Lightning Designer, Vedt, DansWil, Janneke de Boer Tekst & Kommunikaasje, PDF-Grafie, Stichting Siebolt Foundation, Gemeente Ljouwert, Fonds Bolsward-Dronrijp (1993), Lammert Koopmans Stichting, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis & Poiesz Supermarkten.

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring