Van Krimp naar Groei

30 maart 2019

Wilens de gearkomste fan 30 maart (besturen in balans) spruts Johan Meesters de hope út dat de oanwêzige ferienings harren entûsjasme oerbringe kinne op de ôfwêzige ferienings. Want, en dat binne wy folslein mei him iens, dizze byienkomsten bringe no al foarútgong. Der wurdt neitocht oer bestjoerprofilen, der wurde fizys ûntwikkele, der wurdt gearwurking socht. En dat inkeld yn in pear moanne tiid.
In boppeslach.

Doch ek mei: OMF

In hiel aardich filmke oer hoe’t ferienings wurkje, of hoe’t je ek nei ferienings sjen kinne hat de KNVB makke. 
Back to basics hyt it en lit hiel ienfâldich sjen wêr’t it eins allegearre om giet; Youtube

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring