FNP - PODCAST

7 februari 2019

De earste FNP PODCAST útstjoering giet oer de korpsen en brassbands yn Fryslan Hoe wichtich is it meiinoar muzyk meitsjen foar jongerein, de mienskip? En hoe sjocht de takomst derút?
👉🏻 Harkje hjir

Yn dizze podcast:
Corlienke de Jong, Johan Meesters van de OMF - Friese Muziekbond, AnnaMartha van der Mei

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring