121!

31 januari 2019

Hoera, wy binne wer in jier âlder!
It wie yn 1898 dat 9 Weidumers it heech tiid fûnen foar in eigen muzykferiening. Mei 95 gûne yn kas koe it alderearste bestjoer oan it wurk; Dat wie it begjin.

As it goed is, foarmje dirigint en muzikanten in 'Harmonie'. 
It is goed, al 121 jier lang!

www.harmonieweidum.nl/geschiedenis

« terug

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring