Kaarten bestellen

De foarstellings fan sneon 11e & snein 12e maaie binne útferkocht. Fiskest achter it net? Mar wolst wol graach hinne? Stjoer dan in mailtsje nei ynfo@jannekedeboer.frl en we sette dy op de reservelist, miskien kinne wy noch wat foar dy betsjutte át der kaarten frijkomme...
Spitigernôch is fol nammentlik écht fol by it Oare Fyzje Sjongfestival.


*
*
*
Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring