Wy binne jierdei! En dát fiere we
It is 27 febrewaris 1898. Njoggen Weidumers fine, it moat mar wêze. Ferskate doarpen yn 'e omkriten hawwe al in muzykkorps, Weidum moat ek in fanfare ha. Dat wie it begjin.

Hjoed op de dei presys is it 125 jier lyn dat muzykferiening Harmonie Weidum e.o. oprjochte waard!

Dát fiere wy, mei jimme, it hiele jier. Mar spesjaal op sneon 10 juny:
NOAT & TOAN
Harmonie Weidum 125 jier oan

In unyk iepenloftbarren op it smûkste keatsfjild fan Fryslân. Ien machtich moai grut orkest, gastmuzikanten, spesjale muzyk, echt hiele stoere optredens fan ús jeugdôfdielings, in grut iepenloftpoadium mei in noflike tribune en dat alles midden yn ús Greidhoeke-doarpke.
Wês derby, bestel hjir dyn kaarten.

Harmonie Weidum hat de wyn der ûnder!
Harmonie Weidum e.o. is een 125 jaar jonge Muziekvereniging uit een klein terpdorp in de Greidhoeke. Een rijke geschiedenis gecombineerd met ambitie én een flinke portie creativiteit maakt van de vereniging een modern en aantrekkelijk gezelschap. Rondom uit Friesland komen de muzikanten, maar bovenal is Harmonie Weidum een dorpsvereniging met eenzelfde cultuur; betrokken, vernieuwend en ijverig.

Proefles?
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Check dan het item Muziekles Koperopleiding+ of Drumles+ en geef je op voor 2 gratis proeflessen via info@harmonieweidum.nl

Vacatures
Binnen onze vereniging zijn er enkele concrete vacaturesverschillende instrumenten zijn per direct beschikbaar!
De secties binnen de fanfare zijn ruim vertegenwoordigd, maar instrumenten op zolder laten verstoffen is niks voor ons. Neem contact op en kom eens meespelen!

Wurd Maat fan `e Muzyk!
-Maten krije 20% koarting op de tagongspriis, foar maksimaal twa persoanen
-Maten krije ien kear in lytse aardichheid as ûnderdiel fan it Maat-skip
-Maten meitsje mei mar leafst 20% koarting gebrûk fan ús spesjale ferrassings-aubade-tsjinst * 


 

125 jier Harmonie Weidum e.o.

27 februari 2023

Wy binne jierdei! En dát fiere we It is 27 febrewaris 1898. Njoggen Weidumers fine, it moat mar wêze. Ferskate doarpen yn 'e omkrite...

 

Ald papier 2023

20 januari 2023

Moarn is it wer safier, we komme wer om âld papier! It âld papier wurdt yn Weidum ophelle, sneons fan 09:30 ôf. Oud papier ...

 

FILM Hennie de Heks | Giet út har bol!

25 november 2022

De alderleukste heks fan de Greidhoeke is werom! Sneon 29 en snein 30 oktober 2022 dûktest in muzikale mearkewrâld yn mei Hennie de Heks e...

 

Sponsors

Boubedriuw S.D. v.d. Vegt - Weidum
Wiersma tenten- en partyverhuur - Leeuwarden
Patrick Kramer - Weidum
Studio Smids - Weidum
Haaima Hylkema - Wirdum
Bij Maaike - Weidum
Bandsma Top Movers - Leeuwarden/Heerenveen
Technisch Servicebedrijf Meindertsma - Weidum
HD Studio - Weidum
Autobedrijf Sypersma - Easterwierrum
Boerderijbalie.nl - Weidum
It Weidumerhout - Weidum

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring