Wy binne jierdei! En dát fiere we
It is 27 febrewaris 1898. Njoggen Weidumers fine, it moat mar wêze. Ferskate doarpen yn 'e omkriten hawwe al in muzykkorps, Weidum moat ek in fanfare ha. Dat wie it begjin.

It is presys 125 jier lyn dat muzykferiening Harmonie Weidum e.o. oprjochte waard!

Dát fiere wy, mei jimme, it hiele jier. Mar spesjaal op sneon 10 juny:
KROAN
NOAT & TOAN

Harmonie Weidum 125 jier oan

Jubileumkonsert
In unyk iepenloftbarren mei ûnder oare Elske DeWall en Piter Wilkens op it smûkste keatsfjild fan Fryslân. Ien machtich moai grut orkest, gastmuzikanten, spesjale muzyk, echt hiele stoere optredens fan ús jeugdôfdielings, in grut iepenloftpoadium mei in noflike tribune en dat alles midden yn ús Greidhoeke-doarpke.
Wês derby, bestel hjir dyn kaarten.

Reüny
Hasto ea by Harmonie Weidum spile of majorette west en wolsto 4 novimber ek oanwêzich wêze op de grutte Harmonie-reüny? Jou dy dan op fia dit opjefteformulier.


Harmonie Weidum hat de wyn der ûnder!
Harmonie Weidum e.o. is een 125 jaar jonge Muziekvereniging uit een klein terpdorp in de Greidhoeke. Een rijke geschiedenis gecombineerd met ambitie én een flinke portie creativiteit maakt van de vereniging een modern en aantrekkelijk gezelschap. Rondom uit Friesland komen de muzikanten, maar bovenal is Harmonie Weidum een dorpsvereniging met eenzelfde cultuur; betrokken, vernieuwend en ijverig.

Proefles?
Ben je nieuwsgierig naar de mogelijkheden?
Check dan het item Muziekles Koperopleiding+ of Drumles+ en geef je op voor 2 gratis proeflessen via info@harmonieweidum.nl

Vacatures
Binnen onze vereniging zijn er enkele concrete vacaturesverschillende instrumenten zijn per direct beschikbaar!
De secties binnen de fanfare zijn ruim vertegenwoordigd, maar instrumenten op zolder laten verstoffen is niks voor ons. Neem contact op en kom eens meespelen!

Wurd Maat fan `e Muzyk!
-Maten krije 20% koarting op de tagongspriis, foar maksimaal twa persoanen
-Maten krije ien kear in lytse aardichheid as ûnderdiel fan it Maat-skip
-Maten meitsje mei mar leafst 20% koarting gebrûk fan ús spesjale ferrassings-aubade-tsjinst * 


 

125-jarige Harmonie Weidum | Klankwijzer

19 mei 2023

125-jarige Harmonie Weidum ziet toekomst rooskleurig in “De laatste jaren steken we onze energie voornamelijk in bijzondere muziekprojecten&rdq...

 

OPJEFTE | Grutte Harmonie-reüny

3 mei 2023

Yn Weidum binne se sa’n 600 (âld-) muzikanten kwyt. De jubileumkommisje fan muzykferiening Harmonie Weidum wist net hoe’t se it hie:...

 

KAARTEN | 125 jier Harmonie Weidum e.o.

27 februari 2023

Wy binne jierdei! En dát fiere we It is 27 febrewaris 1898. Njoggen Weidumers fine, it moat mar wêze. Ferskate doarpen yn 'e omkri...

 

Sponsors

Boubedriuw S.D. v.d. Vegt - Weidum
Wiersma tenten- en partyverhuur - Leeuwarden
Patrick Kramer - Weidum
Studio Smids - Weidum
Haaima Hylkema - Wirdum
Bij Maaike - Weidum
Bandsma Top Movers - Leeuwarden/Heerenveen
Technisch Servicebedrijf Meindertsma - Weidum
HD Studio - Weidum
Autobedrijf Sypersma - Easterwierrum
Boerderijbalie.nl - Weidum
It Weidumerhout - Weidum

 

 


© Muziekvereniging Harmonie Weidum e.o. | Privacy verklaring