Jiersgearkomste Harmonie Weidum e.o.


Datum:
2 april 2020

Aanvang:
20:00


Omschrijving

Algemiene ledegearkomste (besletten)
20:00
Doarpshûs Weidum