Frijwilliger fan 't jier 2019


Datum:
10 juni 2019

Aanvang:
09:00


Omschrijving

Start: Doarpshûs Weidum, 09:00
Lintsjesrein!
Set 10 juny 09:00 mar yn 'e aginda: Pinkstermoandei reint it wer blauwe lintsjes!

Wa wurdt nei Wybo, Sjoerd, Ait Jan, Patrick, Klaas R., Harm & Klaas P. de 8ste frijwilliger fan 't jier?