Ald izer aksje


Datum:
1 maart 2019

Aanvang:

Omschrijving

Ald izer aksje!
Jaaa, kom mar troch mei jimme âlde fytsen, stikkene drûchmûnen, lekke plantebakken en opbaarnde túnkachels!

Yn ‘e moanne maart hâlde wy nammentlik in âld izer aksje (m.û.f. wytguod), it guod kin deponearre wurde yn de kontener, achter op it hiem, by Boubedriuw Van der Vegt. 
Kinst it sels net bringe? 
Dan helje wy it 29 en/of 30 maart graach op, nim dan kontakt op mei Sepkje; 06 83 12 31 89