Oare Fyzje SjongFestival


Datum:
12 mei 2019

Aanvang:
15:00

Omschrijving

Ynfo #OFSF snein 12 maaie
Kassa iepen: 14:00 
Seal iepen: 14:30
Start Oare Fyzje Sjongfestival: 15:00

Jo kinne de kaarten oan de doar betelje, der is sawol by de kassa as by de bar in pinapparaat oanwêzich.

Beide foarstellings binne folslein útferkocht, it tal stuollen is beheind; kaarten binne dan spitigernôch ek net mear te krijen, ek net oan `e doar.

De foarstelling fan sneon 11e & snein 12e maaie binne útferkocht. Fiskest achter it net? Mar wolst wol graach hinne? Stjoer dan in mailtsje nei ynfo@jannekedeboer.frl en we sette dy op de reservelist, miskien kinne wy noch wat foar dy betsjutte át der kaarten frijkomme.

Sneon 11 maaie 21:00-00:00 Snein 12 maaie 15:00-18:00
Doarpshûs Weidum | Bornialeane 1, Weidum

It Oare Fyzje Sjongfestival wurdt mei mooglik makke troch:
Wiersma Tentenverhuur & Partyverhuur, Bou- en restauraasjebedriuw S.D. van der Vegt, Theater Techniek Transport, Studio Smids, HD Studio, Doarpshûs Weidum, Sjongerij Weidum, Patrick Kramer Lightning Designer, Vedt, DansWil, Janneke de Boer Tekst & Kommunikaasje, PDF-Grafie, Stichting Siebolt Foundation, Gemeente Ljouwert, Fonds Bolsward-Dronrijp (1993), Lammert Koopmans Stichting, P.W. Janssen's Friesche Stichting, Stichting Ritske Boelema Gasthuis & Poiesz Supermarkten.