DOKpop - besletten


Datum:
26 januari 2019

Aanvang:


Omschrijving

(besletten feest)

DOKpop.
it alderearste wachtkeamerfestival fan ‘e wrâld

In unyk ienmalich barren; DOKpop. > it alderearste wachtkeamerfestival fan ‘e wrâld yn ús doktershûs mei muzikale firtuoazen, wurdgûchelders, stimkeunstners, hapkes & sapkes en dat alles yn in sfearfolle oanklaaiïng.