Frijwilliger fan 't jier 2018


Datum:
21 mei 2018

Aanvang:
10:00


Omschrijving

Sa as jim witte, geane wy al in tal jierren op Pinkstermoandei op besite by in man of frou dy't op frijwillige basis in protte betsjut foar Weidum en Harmonie Weidum yn it bysûnder. Wiene yn eardere jierren Wybo, Sjoerd, Ait Jan, Patrick, Klaas en Harm oan bar, oan wa wurd dizze eare yn 2018 takend?