Lūd fan de Middelsee


Datum:
30 september 2018

Aanvang:


Omschrijving

Harmonie Weidum docht mei oan it project Lûd fan de Middelsee, samen mei alle ferienings fan 'Samenwerkende muziekverenigingen Leeuwarden'. It is ien fan de 'Under de toer' projecten yn it kader fan Kulturele Haadsted 2018. Op dizze dei fytse jo lans de râne fan de âlde Middelsee en de tuorren dy't der stean. De musyk fan de ferienings begeliedt jo derby nei it grutte slotkonsert by de Aldehou. Mear ynfo fynst yn ús nijsoersjoch.